อธิการบดี


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:10:24

 รายนามผู้บัญชาการ และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 01.มหาอำมาตย[...].jpg


1. มหาอำมาตย์ตรี พระยาอนุกิจวิธูร (สันทัด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
เป็นผู้บัญชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2463 - วันที่ 31 มีนาคม 2468

 

 02.มหาอำมาตย[...].jpg


2. มหาอำมาตย์ตรี พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา)
เป็นผู้บัญชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2472 - วันที่ 1 กันยายน 2475

 

03.ศาสตราจาร[...].jpg


3. ศาสตราจารย์ ดร.เอ. จี. เอลลิส
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2478 - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2479

 

05.จอมพล ป. พิ[...].jpg


4. พันเอกหลวงพิบูลสงคราม (จอมพลแปลก พิบูลสงคราม)
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2479 - วันที่ 1 สิงหาคม 2487
และวันที่ 21 ตุลาคม 2492 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2493

 

 04.หม่อมเจ้า[...].jpg


5. หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2487 - วันที่ 5 กันยายน 2492

 

 06.พลอากาศโท[...].jpg


6. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2493 - วันที่ 16 สิงหาคม 2504
และวันที่ 7 กันยายน 2504 - วันที่ 6 กันยายน 2506

 

07.จอมพลประภ[...].jpg


7. พลเอกประภาส จารุเสถียร
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2506 - วันที่ 6 กันยายน 2508
วันที่ 7 กันยายน 2508 - วันที่ 6 กันยายน 2510
และวันที่ 7 กันยายน 2510 - วันที่ 26 มีนาคม 2512

 

08.ศาสตราจาร[...].jpg


8. ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
(รักษาการแทน)
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2512 - วันที่ 3 มิถุนายน 2512
และเป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2512 - วันที่ 3 มิถุนายน 2514

 

 09.ศาสตราจาร[...].jpg


9. ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2514 - วันที่ 3 มิถุนายน 2516
และวันที่ 4 มิถุนายน 2516 - วันที่ 3 มิถุนายน 2518

 

รูปภาพ12.png

10. ศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ กฤษณามระ
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2518 - วันที่ 3 มิถุนายน 2520

 

11.ศาสตราจาร[...].jpg


11. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2520 - วันที่ 3 มิถุนายน 2522
และวันที่ 4 มิถุนายน 2522 - วันที่ 2 มกราคม 2532

 

12.ศาสตราจาร[...].jpg


12. ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2532 - วันที่ 2 มกราคม 2536
และวันที่ 2 มกราคม 2536 - วันที่ 31 มีนาคม 2539

 

 13.ศาสตราจาร[...].jpg


13. ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2539 - วันที่ 31 มีนาคม 2543

 

14.รองศาสตรา[...].jpg


14. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 - วันที่ 31 มีนาคม 2547

 

 15.ศาสตราจาร[...].jpg


15. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 - วันที่ 31 มีนาคม 2551

 

 16.ศาสตราจาร[...].jpg


16. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
เป็นอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 - 17 พฤษภาคม 2559

 

DSC_0961.JPG

 

17 ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

เป็นอธิการบดี 

ตั้งแต่ว้ันที่ 18 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ